Back

Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение от 32,70 кв.м. в сградата на района, за кафе-бюфет

РАЙОН ''ОВЧА КУПЕЛ''

Днес, 20.12.2013 г.на осн. чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 658/21.11.2013 г.на Столичен общински съвет, Заповеди № СО-РД 09-08-100/14.12.2013 г. и № СО-РД-09-1798/14.12.2013 г.на Кмета на Столична община и Заповед № РД 09-260/19.12.2013 г.на Кмета на СО район “Овча купел” 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 

1. За помещение - публична общинска собственост, находящо се в сградата на СО - район „Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” 136В, ет. 1, АОС № 847/2000 г., с предназначение – кафе-бюфет, за срок от 3 години, с площ 32,70 кв.м., с начална месечна конкурсна цена – 220,00 лв. (двеста и двадесет лева) без ДДС.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с вкл. ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа до 20.01.2014 г.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч. на 20.01.2014 г.включително.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” 136В, ет. 2 - Заседателна зала, на 22.01.2014г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Овча купел", отдел “УОСЖФ и РКТД”, тел. 02/955-44-62, вътр. 217 e-mail: soок@mail.bg

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.