Back Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в 54 СОУ, за зъболекарски кабинет

РАЙОН ''НАДЕЖДА''

1. СО - район „Надежда”, на основание заповед № РД-09-08-127/27.12.2012 г. на Кмета на СО обявява публично оповестен конкурс за: "Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща помещение на първия етаж от сградата на 54-то СОУ „Иван Рилски”, ж.к.”Толстой” – район „Надежда” с обща площ 20.00 кв.м., предназначено за ползване като зъболекарски кабинет за срок от 10 години"
    Начална месечна наемна цена: 6,50 лв. /кв. м. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101. 
    Цена на конкурсната документация е 60 лева с ДДС. 
    Размер на гаранцията за участие – 100 лева.

3.Срок на подаване на офертите: до 16.30 ч. на 11.02.2013 г.

4. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.

Адрес и телефон на организатора гр. София, ул. ”Кирил Дрангов” № 55, стая 116, тел. 02495 11 39, 60