Back Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещения в училищата в района за стоматологични кабинети

РАЙОН ''ЛЮЛИН''

СО - район „Люлин”, на основание заповед № СО-РД-09-08-44/23.07.2013 г. на Кмета на СО, удължава срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост в училищата на територията на район „Люлин” както следва:

1. Помещение, находящо се в сградата на 56 СОУ „Проф. Константин Иречек”, ж.к. ”Люлин - 8-ми м.р.", отредено за стоматологичен кабинет с площ 16,80 кв.м., при начална месечна наемна цена: 126,00 лв. без ДДС.

2. Помещение, находящо се в сградата на 90 СОУ ”Ген. Хосе де Сан Мартин”, ж.к. ”Люлин - 2-ри м.р.", отредено за стоматологичен кабинет с площ 18,60 кв.м., при начална месечна наемна цена: 140.00 лв. без ДДС.

3. Помещение, находящо се в сградата на 96 СОУ ”Л.Н.Толстой”, ж.к. ”Люлин - 4-ти м.р.", отредено за стоматологичен кабинет с площ 13,80 кв.м., при начална месечна наемна цена: 104,00 лв. без ДДС.

4. Помещение, находящо се в сградата на 97 СОУ ”Братя Миладинови”, ж.к. ”Люлин - 5-ти м.р.", отредено за стоматологичен кабинет с площ 16,80 кв.м., при начална месечна наемна цена: 126,00 лв. без ДДС.

5. Помещение, находящо се в сградата на 137 СОУ ”Ангел Кънчев”, ж.к. ”Люлин - 1-ви м.р.", отредено за стоматологичен кабинет с площ 18,00 кв.м., при начална месечна наемна цена: 135,00 лв. без ДДС.

Място на закупуване на конкурсната документация: район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” № 15.

Цена на конкурсната документация: 60 (шесдесет) лв. с ДДС.

Гаранция за участие: 100,00 (сто) лева.

Срок на подаване на офертите: до 16.30 ч. на 03.10.2013 г.

Дата на провеждане на конкурса: 04.10.2013 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр. София, ул. ”Захари Стоянов” № 15, Отдел „РКТД”, тел. 029237 234 (286)