Back

Район Панчарево продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за тепавица/валявица, с. Железница

РАЙОН ПАНЧАРЕВО продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за следния обект:
   
„Тепавица/валявица, състояща се от две етернитови панелни бунгала, метална външна тоалетна, дървена беседка, дървено кръгло корито, перилно и прилежащ терен 4317 кв.м, находящи се в с. Железница, АОС № 44/27.01.1997 г.”
   
Начална конкурсна цена - 48.00 лв. (четиридесет и осем лева) без ДДС на месец;
   
Цена на конкурсната документация - 60 лв. (шестдесет лева) с ДДС;
   
Гаранция за участие - 120 лв. (сто и двадесет лева) с ДДС;
   
Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти - Район Панчарево-СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230  

Краен срок за закупуване на документация – 17.00 ч на 16.01.2013 г.
   
Краен срок за подаване на оферти - 17.00 ч на 16.01.2013 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 17.01.2013 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район Панчарево-СО, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.
   
Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail: so_pancharevo@abv.bg