Back

Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост

СО – район „Нови Искър”, на основание чл. 31, ал.(3) от НУРПТК и във връзка със Заповед № РД-09-776/15.11.2012г. на Кмета на Столична община,

О Б Я В Я В А

Конкурс с предмет отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за срок до 10 /десет/ години за следните обекти на територията на район „Нови Искър”:

1. Едноетажна сграда, намираща се в с. Мировяне, пл. ”Васил Левски”, с площ 115,34 кв.м., АОС 1744/13.06.1997г, с начална конкурсна цена 173.00 лв., без ДДС.

2. Водонапорна кула /хидроглобус/, намираща се в с. Доброславци, с площ 8,00 кв.м., АОС № 1848/10.11.1998г., с начална конкурсна цена 180.00 лв., без ДДС.

3. Помещение /магазин/ на първия етаж от двуетажна жилищна сграда, намиращо се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. ”Розова долина”, с площ 70,00 кв.м., АОС № 445/10.12.1996г., с начална конкурсна цена 140.00 лв. без ДДС.

4. Помещение за извършване на търговска дейност на един етаж, намиращо се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. ”Розова долина”, с площ от 87.00 кв.м., АОС № 445/10.12.1996г., с начална конкурсна цена 175.00лв. без ДДС.

Закупуване на документацията и подаване на оферти за участие в конкурса - в сградата на СО – район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 123, Фронт офис, с краен срок 21.01.2013г. до 17,00ч.

Цена на конкурсна документация - 24 /двадесет и четири/ лева, с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса за всеки отделен обект - 100,00 /сто/ лева, вносими по сметка на район „Нови Искър” или на касата на района.

Конкурса ще се проведе на 22.01.2013г. от 10:00 часа в СО-район „Нови Искър, гр.Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 123, Ритуална зала.

За информация – СО - район „Нови Искър”, отдел „ПНАО и ГРАО”, тел. 991 76-35; факс: 991 76-23.