Title Publish Date
Район ”Оборище” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ 84,251% идеални части от търговско помешение на бул. „Сливница” №184 14.01.2011
Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в сградата на 149 СОУ “Ив. Хаджийски”, ж.к. Овча купел 1 11.01.2011
Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи пет помещения /класни стаи/, разположени в сградата на 25-то ОУ "Д-р Петър Берон", ул. "Балканджи Йово" № 22 07.01.2011
Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост 05.01.2011