Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъление и отчитане на бюджета на Столична община.

Публикувано на 27.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на 23.06.2017 г.

Вносител: Йоана Христова - зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община.
 

Доклад и проект за решение

Проект за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам. кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Силвия Христова - председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба; Искра Ангелова и Ботьо Ботев - общински съветници

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-4157-1-05.07.2017 г.

Проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и Предложение размера на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2017 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.

Вносители: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение