Back

Ремонтни работи на тавана на приюта за безстопанствени кучета в с. Сеславци

Столична община, ул. „Московска” № 33, на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: „Ремонтни работи на тавана на приюта за безстопанствени кучета в с. Сеславци”.

КОД по КОП: 45262000

І. Изисквания към участниците:
Ремонтът включва възстановяване на 170 кв.м. конструкция, обшивка с водоустойчив гипсокартон и изолация.

ІІ. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена.

ІІІ. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:00 ч. на 27.12.2012 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

ІV. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
  • ценово предложение - Образец № 2.

V. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VІ. При подписване на договора спечелилият участник задължително представя документ за внесена гаранция в размер на 1% от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

  • парична сума, внесена по:

IBAN сметка BG 72 SOMB 9130 33 33008301,
BIC код SOMB BG SF,
„Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”;

  • или банкова гаранция.

VІІ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 029377 252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии”.

Приложение:

1. Административни сведения - Образец № 1;
2. Ценово предложение - Образец № 2.