Title Publish Date
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 04.02.2020
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в Детски градини на територията на района 24.01.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Правно обслужване“, служебно правоотношение 21.01.2020
Район ”Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и секретар МКБППМН” на СО – район „Изгрев” 20.01.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне” 17.01.2020
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации“ за 2020 г. 14.01.2020
Столична община в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един началник-екип на пълен работен ден (8 часа) и един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 14.01.2020
Столична община обявява процедура за подбор на един външен член на Одитния комитет 10.01.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document