Title Publish Date
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на общинската собстваност, жилищен фонд, регистриране на търговската дейност“ 16.06.2022
Район „Слатина” обявява конкурс на длъжността "главен експерт" в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството”, направление „Кадастър и регулация” 15.06.2022
Район “Връбница” обявява конкурс за "началник-отдел" „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 14.06.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 07.06.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 25.05.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Правна клиника“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“ 25.05.2022
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.05.2022
Столична община обявява подбор за длъжността „административен сътрудник 2“ – 1 работно място, и за длъжността „технически експерт“ – 4 работни места, по проект № BG16M10P002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ 17.05.2022
Район “Люлин” обявява конкурс за длъжността: "медицинска сестра в яслена и кабинетна група за детските заведения" 17.05.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Лозенец" – 4 броя 09.05.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document