Title Publish Date
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност "главен експерт" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост), с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Дневна грижа“ 07.07.2022
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 28.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД 27.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД 27.06.2022
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „СПОРТНА СОФИЯ – 2000“ ЕАД 27.06.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността "главен експерт" в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 27.06.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет жени и деца, пострадали от домашно насилие) с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“ „Терапия и рехабилитация“ и „Обучение за придобиване на умения“ на частен доставчик, на територията на Столична община 22.06.2022
Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "началник-отдел" „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ 20.06.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document