Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик 01.08.2022
Район „Витоша” обявява конкурс за назначаване на държавен служител – длъжността „секретар” на СО – район „Витоша” 20.07.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 20.07.2022
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „главен специалист“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ 19.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Гражданска регистрация и административно обслужване” по заместване 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Териториално планиране” (ТП) – район “Красно село” 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР) 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Управление на общинската собственост и жилищно настаняване” (УОСЖН) 18.07.2022
Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "старши експерт" „Инфраструктура“ към отдел „Териториално планиране“ 18.07.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document