Title Publish Date
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Софийски имоти" ЕАД 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на управител на „Географска информационна система – София“ ЕООД 13.05.2021
Столичният общински съвет обявява публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД 13.05.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 10.05.2021
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт отдел „ОСДКСПП“ 21.04.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за заемане на длъжността юрисконсулт в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“ 16.04.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 щатна бройка 14.04.2021
Столична община ще осъществи подбор на един социален работник на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 07.04.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Надежда" – 2 броя 31.03.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document