Title Publish Date
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” 20.09.2022
Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши специалист" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 19.09.2022
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява свободни длъжности за лекари – специализанти 16.09.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 16.09.2022
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 12.09.2022
Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" в отдел „Правно-нормативно обслужване” 12.09.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 01.09.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (с приоритет психични разстройства) с основна дейност: „Дневна грижа“ на частен доставчик 24.08.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 18.08.2022
Район "Люлин" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" (3 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 01.08.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document