Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за директор на общинска детска градина – 25 (двадесет и пет) работни места, към дирекция „Образование” 04.10.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място в отдел „Икономика“, дирекция „Икономика и търговска дейност“, към направление „Финанси и здравеопазване ” при Столична община 30.09.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО” 15.09.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО” 15.09.2021
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността началник на отдел - 1 работно място в отдел „Административно и информационно обслужване“ 10.09.2021
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 09.09.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Кремиковци" – 2 броя 07.09.2021
Район „Слатина” обявявя конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 155 „Веселина” 01.09.2021
Район "Овча купел" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел “Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност” 24.08.2021
Столична община по обявена кампания за текущ подбор на персонал по проект «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящи услугата „Приемна грижа” в Столична община 24.08.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document