Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет аутистичен спектър) 10.06.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Бюджет“ в отдел „Финанси и човешки ресурси“ 08.06.2020
ОКИ „Надежда“ обявява конкурс за оркестранти – 7 работни места, в „Симфониета „София“ 03.06.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел “Инвестиции и контрол по строителството” 28.05.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Устройство на територията и кадастър“ в администрацията на СО – район „Младост“ 28.05.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Интеграция, социални дейности и екология” 27.05.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО” 27.05.2020
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Хуманитарни дейности” 26.05.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи работници озеленяване – косачи – на граждански договор 15.05.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document