Title Publish Date
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в детски градини на територията на район „Слатина" 10.09.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „Изпълнител” в дейност „ОМП, поддържане на запаси и мощности” – техник на пункт за управление 02.09.2020
Район "Красна поляна" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 01.09.2020
Район "Красна поляна" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” 01.09.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ 31.08.2020
Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността старши експерт „Опазване и възпроизводство на околната среда“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция 20.08.2020
Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността началник-отдел “Опазване и възпроизводство на околната среда и строителен контрол” в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция 20.08.2020
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността главен експерт “Човешки ресурси" 10.08.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 29.07.2020
Столична община обявява конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга Дом за стари хора с адрес: гр. София, кв. „Горна баня“, бул. „Обзор“ № 29 – делегирана от държавата дейност на вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане външен доставчик, притежаващ опит и капацитет 27.07.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document