Title Publish Date
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Красно село" – 2 работни места 21.02.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга, на частен доставчик, а именно: „Център за работа с деца на улицата“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“ на територията на Столична община 21.02.2022
Район "Нови Искър" търси да назначи служител на длъжност експерт "Култура" 14.02.2022
Столична община – район „Слатина” обявявя конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура и благоустройство” 07.02.2022
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение 03.02.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 62 „Зорница” 31.01.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 21.01.2022
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" 17.01.2022
Район “Красно село” обявява подбор по мобилност за длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село” 17.01.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 14.01.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document