Title Publish Date
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 04.04.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за главен експерт „Контрол по строителството“ 29.03.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявявя конкурс за длъжността старши инспектор в район "Оборище" – 4 броя 28.03.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)“ – „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“ на територията на Столична община 21.03.2022
"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява конкурс за: началник на Клинична лаборатория; началник на Лаборатория по трансфузионна хематология; началник на отделение по Образна диагностика; началник на отделение по Вътрешни болести; началник на отделение по Хемодиализа; началник на отделение по УНГ и началник на отделение по Урология 18.03.2022
Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността главен експерт (4 бр.), в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 09.03.2022
Столична община обявява подбор на кандидати за длъжността УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област 04.03.2022
Район „Младост” обявява конкурс за главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 02.03.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база за предоставяне на социалната услуга, а именно: „Център за работа с деца на улицата“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“ 25.02.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор за кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в РИ "Изгрев" – 2 работни места 21.02.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document