Back

Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС – 1 работно място в направление „Правен и административен контрол“, специалист ПМС 66 – 2 работни места към дирекция „Административен мониторинг“ и специалист ПМС 66 – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

              ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

 

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № СОА20-РД09-2601/09.10.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

      

I. За длъжността специалист по ПМС № 66/1996 г. – 1 работно място в направление „Правен и административен контрол“.

Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда).        

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – средно;
- професионален опит – не се изисква.
2Допълнителни изисквания и квалификации:
- компютърна грамотност.
3. Кратко описание на длъжността: участва в изготвянето на писма, становища, анализи и други документи, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“.

II. За длъжността специалист по ПМС № 66/1996 г. – 2 работни места в дирекция „Административен мониторинг“, направление „Правен и административен контрол“.

Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда).

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – средно;
- професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
- компютърна грамотност.
3. Кратко описание на длъжността: участва в изготвянето на писма, становища, анализи и други документи, свързани с дейността на дирекция „Административен мониторинг“ към направление „Правен и административен контрол“. Участва в осъществяване на дейността по приема на граждани и организации в предварително оповестени дни от кмета, зам.-кмета, секретаря и ръководителите в Столична община.

III. За длъжността специалист по ПМС № 66/1996 г. – 2 работни места в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община.

Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда).

1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
- образование – средно;
- професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания и квалификации:
-  компютърна грамотност.
3. Кратко описание на длъжността: участва в разработването на документи, писма, становища и други, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“, дирекция „Правни дейности“ и Столична община. Въвежда информация, отнасяща се до делата, по които Столична община е страна в Системата за контрол и управление на делата (СКУД).

Конкурсът да се проведе чрез:
- събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса;
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- при подаване на документите кандидатите посочват в заявлението позицията, за която кандидатстват.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 610 лева.

Документите ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получат длъжностна характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 9377298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document