Back Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" в отдел „Правно-нормативно обслужване”

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл) и Заповед  № РСЛ22-РД09-311/09.09.2022 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ” в отдел „Правно-нормативно обслужване”

Длъжностно ниво: 7, наименование на длъжностното ниво: Ръководно ниво 7Б, съгласно Класификатора на длъжностите в  администрацията

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, степен „магистър”;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- направление – Право, квалификация “юрист” с придобита юридическа правоспособност;

- трудов стаж – минимум 4 години или минимален ранг – ⅠⅠⅠ младши;

- вид правоотношение – служебно.

Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейностите във връзка с правното обслужване на районната администрация, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвя проекти на договори, заповеди и др. актове, осъществява процесуално представителство на район „Слатина”.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;  познаване на нормативните документи – закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

- Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
- Автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Размер на основната месечна заплата за длъжността: не по-малко от 1700 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина” , лично от кандидатите или от упълномощен техен представител или на e-mail:  info@so-slatina.org.

При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО – район “Слатина”, и на интернет сайта на р-н “Слатина” на адрес: https//so-slatina.org>Администрация>Кариери.

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН "СЛАТИНА"


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document