Функции на дирекция КУЛТУРА":

   Изготвя културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др. и координира дейностите на Столична програма „Култура”.

   Участва в организацията на официалните събития от културния календар на Столична община.

   Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.

   Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.

   Координира и популяризира дейността на общинските културни институти - театри, галерии, културни домове.

   Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.

   Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.

   Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на СО.


Адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4, ет. 4
Кабинет на директора: тел.: 02 988 20 08, факс: 02 986 20 99
Деловодствотел: тел.: 02 987 33 13  
Каса: тел.: 02 987 25 94
Е-mail: dko_so@mail.bg

 

ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ КОНТАКТИ

Биляна Генова – директор на дирекция "Култура" и  
координатор на СП „Култура”
приемно време:
петък, 9.00 ч. – 11.00 ч.

тел.: 02 988 20 08;
факс: 02 986 20 99;
e-mail: biliana_genova@abv.bg
;
dko_so@mail.bg

Красимира Лулова
технически секретар

тел.: 02 988 20 08;
GSM: 0882 942 295;
e-mail: k.metanova@abv.bg;

dko_so@mail.bg

ЕКСПЕРТИ

Ангел Иванов – главен експерт
Художествено-експертен съвет; празнична украса на София

тел.: 02 987 21 79;
GSM: 0884 900 888;
e-mail: angiva@abv.bg

Анна Донева – главен експерт
СП „Култура” – “Музика и танц” (съвременни и класически музикални жанрове, опера, оперета, джаз; класически, съвременен и фолклорен танц)

тел.: 02 987 48 92;
GSM: 0889
059 912;
e-mail: anna_doneva@abv.bg

Ивана Пасева – главен експерт
АДМИНИСТРАТОР НА ПРОГРАМА „Навън“
СП „Култура” – “Визуални изкуства” (класически и съвременни форми във визуалните изкуства);
Галерии на открито

тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 881;
e-mail: ivana_art@abv.bg

Ирина Занева – старши експерт
АДМИНИСТРАТОР НА СП „Култура";
СП „Култура” – „Културни партньорства и копродукции”; „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности”; „Нематериално културно наследство и културни традиции на столицата”

тел.: 02 987 78 94;
GSM: 0889 500 787;
e-mail: zaneva2002@yahoo.com

Ирина Михайлова-Петлешкова – старши експерт
СП „Култура” – „Литература”;
Български общности в чужбина

тел.: 02 987 48 92;
GSM: 0884 900 892;
e-mail: mihaylova_irina@abv.bg

Нора Караламбева – главен експерт

тел.: 02 987 2179;
GSM: 0887 003 250;
e-mail: nora.karalambeva@sofia.bg

Кристина Белчева – главен експерт
СП „Култура” – „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)”;
Чествания и годишнини

тел: 02 987 06 39;
GSM: 0884 900 883;
e-mail: kbelcheva@abv.bg

Мария Томова – главен експерт
Връзки с обществеността;
Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата

тел.: 02 987 21 79;
GSM: 0884 900 889;
e-mail: m_g_t@mail.bg

Милена Кирилова Ананиева – старши експерт
СП „Култура” – „Активни публики”;
Читалища

тел.: 02 981 64 26;
GSM: 0884 900 886;
e-mail: milena_ananieva@abv.bg

Надежда Семова – старши експерт
АДМИНИСТРАТОР НА СП „Култура";
СП „Култура” – „Кино”; „Мобилност” (външна и вътрешна)

тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0884 900 890;
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

Нели Горанова – главен експерт
СП „Култура” – “Театър” (драматичен, куклен и танцов, мюзикъл, перформативни сценични форми, цирк);
Награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата

тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 879;
e-mail:
neli_gor@abv.bg

Дончо Христев – старши експерт
 

тел.: 02 937 72 45;
GSM: 0884 660 669;
e-mail: doncho.hristev@gmail.com

ЮРИСКОНСУЛТ

Биляна Балева  юрисконсулт

тел.: 02 987 28 27;
GSM: 0884 107 192;
e-mail: bilianabaleva@gmail.com

СЧЕТОВОДСТВО

Даниела Петрова – главен счетоводител

тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0884 900 887;
тел/факс: 02 988 36 50;
e-mail: dpetrovai@mail.bg

Стефка Пиринска – касиер

тел.: 02 987 25 94
GSM: 0885 900 751
e-mail: s.pirinska@abv.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Нели Йовчева – деловодител-куриер

тел.: 02 987 33 13;
GSM: 0885 900 749;
e-mail: neliyov@abv.bg