Back Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне"


Обява относно удължаване срока за подаване на оферти за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: логопед.