Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

Публикувано на 14.05.2018 г.

Протокол
Присъствен списък
Презентация на "Топлофикация София" ЕАД
Презентация на Столична община
Таблица с въпроси от общественото обсъждане, проведено на 28.02.2018 г.
Таблица с въпроси след общественото обсъждане

=====================================================================================

Публикувано на 05.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с проведено на 28.02.2018 г. обществено обсъждане по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че протоколът от обсъждането е в процес на подготовка, като се вземат предвид постъпилите въпроси по време на обсъждането и в дадения след него срок за предоставяне на допълнителни такива.

============================================================================================

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Средствата от заема са необходими за осигурявяне съфинансирането на проекта от Столична община.

- Предназначение на проекта: Изграждане на инсталация за когенерация на топлоенергия и електроенергия с цел осигуряване на максимално ефективно оползотворяване на RDF  горивото, произведено в Завод за МБТ на отпадъци, в съответствие с принципа на йерархията за управление на отпадъците съгласно Рамковата директива за отпадъците, по-конкретно – оползотворяване за получаване на енергия.

- Размерът на дългосрочния дълг, който Столична община има намерение да поеме, е до 67 000 000 евро.

- Начин на финансиране – чрез заем от Европейска инвестиционна банка.

- Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на „Топлофикация София“ ЕАД.

- Няма предвидено обезпечение по дълга.
 

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.02.2018 г. от 10,00 ч. в Зала № 5 на Столична община, ул. "Московска" № 33.РАЗЯСНЕНИЕ

С цел улесняване на гражданите, в допълнение към горната информация, в синтезиран вид по-долу са представени връзки към налична в публичното пространство информация и документация, относими към обява с покана за обществено обсъждане за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“, публикувана на 22.01.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с преведено на 28.02.2018 г. обществено обсъждане за поемане на дълг за съфинансиране на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“ по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, предоставяме публичен достъп до ПРЕЗЕНТАЦИЯТА, която беше направена по време на публичното обсъждане.

22.01.2018