Район "Възраждане" обявява обществено обсъждане на: "Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ II, VIII и IX", кв. 335Б, м. „Пробив бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО

Район „Възраждане“ – СО, в съответствие с чл. 131 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Проект за ИПРЗ и РУП за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО.

С документацията можете да се запознаете в сградата на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ № 62, вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 часа, арх. З. Захариева.

Издадена е Заповед № РВЕ19-РД09–126/29.05.2019 г. на кмета на район „Възраждане“ за провеждане на обществено обсъждане относно Проект за Изменение на Плана за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ II, VIII и IX, кв. 335Б, м. „Пробив Бул. "П. Славейков“, район „Възраждане“ – СО. Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, ет. 2, зала №6, бул. „А. Стамболийски“ №62, гр. София на 13.06.2019 г. (четвъртък) от 17:30 ч.

Писмени становища по проекта могат да се депозират в срок до 28.06.2019 г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“, бул. „А. Стамболийски“ № 62, гр. София.

Становищата трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и др., придружени от актуални скици, стари скици, документи за собственост, телефон, e-mail адрес за връзка с подателя. Становища, постъпили след определения срок, няма да бъдат разглеждани.

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 03.07.2019 г. (сряда) от 17:30 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“ – СО, ет. 2, зала № 6, бул. „А. Стамболийски“ № 62, гр. София.

 

Заповед

ИПР

ИПРЗ

РУП

Силует 1

Силует 2

04.06.2019