Район „Студентски" обявява провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Младост 1" – "Мусагеница“ в граници: бул. "Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Климент Охридски“, ул. „Проф. Марко Семов“, ул. „169“ и ул. „Въртопо“, район...

ОБЯВЛЕНИЕ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ" 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20,  ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Студентски", ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСТ22-РА50-35/02.03.2022 г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“: Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „Младост 1" – "Мусагеница“ в граници: бул. "Д-р Г. М. Димитров“, бул. „Климент Охридски“, ул. „Проф. Марко Семов“, ул. „169“ и ул. „Въртопо“, район „Студентски“ – CO, заедно с план-схеми по части: Електроснабдяване, Водоснабдяване и Канализация, ПТКП и план за вертикално планиране.
Представянето на проекта ще се проведе на 07.04.2022 г. от 17:00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ № 82а, ж.к. „Младост 1“.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 18.04.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 21.04.2022 г. от 17:00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ № 82а, ж.к. „Младост 1“.

Копия от заповедта и проектите са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски“.
 

Заповед № РСТ22-РА50-35/02.03.2022 г. на кмета на район „Студентски”

04.03.2022