Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Решение № 774 от 25.11.2021 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОA22-РД09-750/12.04.2022 г. на кмета на Столична община, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, относно публично оповестен конкурс № №1/02.06. 2022 г. за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 956/ 15.09.2014 г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Шипка” № 40, представляващи помещения за ученическо столово и бюфетно хранене – стол с обща полезна площ 115,10 кв. м и бюфет с обща полезна площ 20,18 кв. м, находящи се в сутерена на сграда с идентификатор 68134.106.76.1 на 38. ОУ „Васил Априлов”, за срок от 5 (пет) години, обявявам, както следва:

Месечна наемна цена, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, изготвена от лицензиран оценител  „Консулт-2007“ ЕООД с рег. РСЦ21-ТД26-1315-1 от 08.09.2021 г., както следва:

- За ученически стол – 80 (осемдесет) лева без ДДС (в т.ч. за 1 кв. м ПП – 0,70 лв. без ДДС);

- За ученически бюфет – 14 (четиринадесет) лева без ДДС (в т.ч. за 1 кв. м ПП – 0,70 лв. без ДДС)

или предлаганата обща месечна наемна стойност е в размер на 94 (деветдесет и четири) лева без ДДС.

Цена, начин на плащане, място и срок за закупуване на конкурсната документация, в случаите, в които лицата искат да получат документацията от районната администрация:  

В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа на 02 юни 2022 г. до 17:30 часа на 22 юни 2022 г. включително в административната сграда на СО район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство.

Цената на настоящата документация е 7,00 лв. (седем) лева с ДДС и може да бъде закупена по банков път по сметка на СО – район “Средец“:

IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF,

Общинска банка, кл. „Денкоглу“ 

или след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на районната адмнистрация – www.sredec-sofia.org  и на сайта на Столична община (www.sofia.bg ), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

Място, дата и час за отваряне на предложенията на публично заседание на комисията: 23 юни 2022 г. от 14:00 часа, в сградата на СО – район "Средец", на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, ет. 2, стая № 402 – заседателна зала.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на тел.: 02 / 944 20 80, 846 51 47, 846 53 58; e-mail: aprilov_38ou@abv.bg, ел. страница www.vasilaprilov.com

Утвърдена документация:

Документация 
Заповед № РСЦ22-РД98-1/02.06.2022 г.
 

 

 

 

 

02.06.2022