Район „Средец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу” на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич” № 43, представляваща помещение за ученическо хранене – бюфет


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Решение № 234 по Протокол № 53, т. 28 от 07.04.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОA22-РД09-879/05.05.2022 г. на кмета на Столична община, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, относно публично оповестен конкурс № 2/20.06.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 908/ 19.04.2012 г., находящ се на територията на Столична община, район „Средец“, ул. „Петър Парчевич” № 43, представляваща помещение за ученическо хранене – бюфет с полезна площ 110,77 кв. м, находящ се в сграда с  идентификатор 68134.102.122.1 на 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу”, за срок от 5 (пет) години, обявявам, както следва:

Месечна наемна цена, определена съгласно чл. 7 ал. 1 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, изготвена от лицензиран оценител „Консулт-2007“ ЕООД с рег. РСЦ22-ТД26-20-[1] от 27.01.2022 г., – 82,00 (осемдесет и два) лева без вкл. ДДС (в т.ч. за 1 кв. м ПП – 0,74 лв. без ДДС).

Цена, начин на плащане, място и срок за закупуване на конкурсната документация, в случаите, в които лицата искат да получат документацията от районната администрация:  

В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа на 20 юни 2022 г. до 17:30 часа на 11 юли 2022 г. в административната сграда на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство.

Цената на настоящата документация е 7, 00 лв. (седем) лева с ДДС и може да бъде закупена по банков път по сметка на СО – район “Средец“:

IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF,

Общинска банка, кл. „Денкоглу“ 

или след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на районната адмнистрация – www.sredec-sofia.org  и на сайта на Столична община (www.sofia.bg ), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

Място, дата и час за отваряне на предложенията на публично заседание на комисията: 12 юли 2022 г. от 14:00 часа, в сградата на СО – район "Средец", на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, ет. 2, стая № 202 – заседателна зала.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на телефон: канцелария – 0884334114; e-mail: 2222127@edu.mon.bg;  ел. страница https://127sou.com

Утвърдена документация:

1. Документация docxpdf;
2. Заповед № РСЦ22-РД98-2/20.06.2022 г.;
 

 

 

 

 

20.06.2022