Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на ПУП по плана на м. Кв. "Суходол”

 

Столична община – район "Овча купел"

София – 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136В,
централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО – район „Овча купел”

на

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
по плана на м. Кв. ”Суходол”

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 12.12.2019 г. от 17:30 ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ –  район „Овча купел” на СО, с адм. адрес ул. ”Овчо поле” № 26, ет. 1, ще се представи Проект за Изменение на план за улична регулация  (ИПУР) о.т.312 “б“÷о.т.312 “д“ и о.т.312 “е“÷312 “ж“ и План за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нови УПИ IІ-1827, за производство и складове, и УПИ ІІІ-1827,1828, за жилищно строителство, в кв. 44 “б“  м. Кв. "Суходол”.

Проектът е изложен в сградата на района, бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1,  и е качен на сайта на района.
До 22.12.2019 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.
На 08.01.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на квартал „Суходол“ –  район „Овча купел” на СО, с адм. адрес ул. ”Овчо поле” № 26, ет. 1, ще се проведе обществено обсъждане.

Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Кратка техническа информация, приложение към Заповед № РОК19-РД09-372/03.12.2019 г. на кмета на р-н „Овча купел”

Обяснителна записка

Изменение на улична регулация

Протокол


Становища:

Становище от СДПБЗН (публикувано на 20.12.2019 г.)


Протокол от заключителната дискусия на общественото обсъждане на проект ИПУР нови о.т.312 “б“÷о.т.312 “д“ и о.т. 312 "е“÷о.т.312 “ж" и УПИ II и III в кв. 44 “б“ м. “Суходол“

 

 

03.12.2019