Район „Оборище“ обявява провеждане на обществено обсъждане за проект за ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I - „за ЖС и трафопост“

 

Публикувано на 04.09.2019 г.

1. Протокол от заключителна дискусия
2. Протокол от РЕСУТ


На основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл. 5, ал. 4 от ЗУЗСО, чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 1, т. 3, чл. 10, ал. 2, чл. 20, ал. 2 и сл. от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС) и поради необходимостта от провеждане на обществено обсъждане във връзка с писмо с вх. № РОБ17-ВК08-938-[14]/09.07.2019 г. 

СО – район „Оборище“

ОБЯВЯВА


На 07.08.2019 г. от 18:00 часа в сградата на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1 да се проведе представяне на проект за ПУП – Изменение за план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхват на кв. 161 – образуване на нови УПИ I – „за ЖС“ и УПИ II – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ I – „за ЖС и трафопост“ в кв. 161 б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. „Подуяне-център“, СО – район „Оборище“, възложен за изпълнение на НАГ – СО. Проектът ще бъде представен от представител на НАГ –  СО.

Заповед РОБ19-РД09-125/22.07.2019 г.

23.07.2019