Район „Младост“ обявява процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III – 410, 411 – за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 – за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4", район „Младост“ – СО

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” обявява, че на основание чл. 22, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-713/29.09.2022 г. на кмета на район „Младост“ – СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за нов УПИ III-410, 411 – за жилищно строителство и общественообслужващи дейности, УПИ II-412 – за комплексно жилищно строителство и трафопост, кв. 5А, м. „Младост 4", район „Младост“ – СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 11.10.2022 г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване: 

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m883a22839373b386ac24978bce871b8c

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 21.10.2022 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия да се проведе на 27.10.2022 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1a486d6c500fab8485129b5b073c15fa

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът ще бъде изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО и най-малко 7 дни преди датата на представяне ще се публикува на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

 Заповед № РМЛ22-РД09-713/29.09.2022 г. на кмета на район „Младост“

Становища:

Становище на Даниела Цинцова  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на "Фиорд" ЕООД  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на Ивайло Алексов  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на Захари Николов  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на Йоана Георгиева  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на Васил Иванов  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на инж. Филип Маркулиев (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на Весела Николова  (Публикувано на 26.10.2022 г.)
Становище на С. Бекярова (Публикувано на 26.10.2022 г.)

29.09.2022