Район „Илинден“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за издаване на виза за проектиране на детска площадка в УПИ I – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1200.367), кв. 2, м. „Западен парк – представителна част“, СО – район „Илинден“, по плана на гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Илинден“ – СО, на основание чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед № РИЛ19-РД09-110/19.07.2019 г. на кмета на СО – район „Илинден“ за провеждане на обществено обсъждане на Проект за издаване на виза за проектиране на детска площадка в УПИ I – за озеленяване (ПИ с идентификатор 68134.1200.367), кв. 2, м. „Западен парк – представителна част“, СО – район „Илинден“, по плана на гр. София.

Представянето на Проекта за издаване на виза ще се проведе на 31.07.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

В четиринадесетдневен (14-дневен) срок от представянето могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране. Становищата могат да се подават в деловодството на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б не по-късно от 17:00 ч. на 14.08.2019 г. (сряда).

С Проекта за издаване на виза за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на район „Илинден“ – СО, в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ – ет. II, ст. 221, във всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Заключителната дискусия на общественото обсъждане на мотивирано предложение за издаване на виза за инвестиционно проектиране ще се проведе на 28.08.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в Заседателната зала на СО – район „Илинден“, с административен адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. IV, ст. 421.

Заповед № РИЛ19-РД09-110/19.07.2019 г.


 

23.07.2019