Детска градина № 92 „Мечта”, район "Подуяне" (логопед)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за периода учебната 2019/2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 92 „Мечта”, район "Подуяне", за: логопед.

10.01.2020