Наредба за реда за управление на горските територии


СЪОБЩЕНИЕ
 

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по проект на „Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Столична община“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:  проект на „Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Столична община“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-жа Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община;
  • Относно: Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Столична община;

По електронен път:

  • По електронен път: чрез Контактен център на Столична община или на ел. поща на: l.petrunov@sofia.bga.chakarov@sofia.bg ;
  • На вниманието на: г-жа Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община
  • Относно: Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Столична община

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 28.11.2022 г. до 28.12.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“, тел. за връзка 02/9377585; ел. поща: l.petrunov@sofia.bg
  • Асен Чакъров – началник отдел „Опазване на околната среда“, тел. за връзка 02/9377277; ел. поща: a.chakarov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 


Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на постъпилите предложения от проведените обществени консултации по проект на Наредба на Столичния общински съвет за реда за управление на горските територии - собственост на Столична община по доклад per. № СОА22-ВК66-13942/17.11.2022 г.