Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет (по доклад с рег. № СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г.)

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет от Иван Мечков – общински съветник

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Иван Мечков – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

По електронен път:

  • На ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-8733/21.10.2020 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 30.10.2020 г. до 29.11.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • телефон за връзка: 02/9377599
  • електронна поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.