Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
СЪОБЩЕНИЕ
 
ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по нов актуализиран проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.), изм. и доп. – Решение № 858 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., Решение № 631 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. и писмо с № СОА21-ВК08-3347-/46/ от 19.05.2022 г.
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени повторни обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г.
 
1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
 
На хартиен носител:
 
  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Председателя на Столичен общински съвет Георги Георгиев
  • Относно: Повторни обществени консултации по Доклад с per. № СОА21- ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
По електронен път:
 
  • На ел. поща: b.gosheva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Нов актуализиран проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации
 
3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 20.05.2022 г. до 21.06.2022 г.
 
4. Съдържание на документацията:
 
  • Нов актуализиран Проект на решение във връзка Доклад с per. № СОА21-ВК08-3347/36/07.02.2022 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
5. Координати за връзка: Боряна Гошева, ел. поща: b.gosheva@sofia.bg
 
6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofla.bg/portal-public-consultations
 
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА:


Публикувано на 20.05.2022 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища в периода 07.02.2022 г. – 09.03.2022 г. по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО)