Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: д-р Кристиан Кръстев и Дончо Барбалов – заместник-кметове на СО, Карлос Контрера и Зафир Зарков – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

По електронен път:

  • На ел. поща: s.arabadzhieva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. №СОА20-ВК66-9401/09.11.2020 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

5. Координати за връзка:

  • Светла Арабаджиева – началник-отдел „Транспортна дейност“
  • ел. поща: s.arabadzhieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.