Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Малина Едрева – общински съветник, Силвия Христова – общински съветник и арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща: sshtereva@sofia-agk.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 03.11.2020 г. до 03.12.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Стела Щерева – директор на дирекция ПНИФО – НАГ, СО
  • e-mail: sshtereva@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-9224/03.11.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община