План за действие за „Зелен град“ на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА18-ВК66-303-[58]/23.03.2020 г. относно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на „План за действие за Зелен град“ на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронт-офис
  • На вниманието на: Заместник-кмет, направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА18-ВК66-303-(58)/23.03.2020 г. относно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Столична община

По електронен път:

  • Ел. поща:  e.kotseva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА18-ВК66-303-[58]/23.03.2020 г. относно приемане на „План за действие за Зелен град“ на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 календарни дни

  • от 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Елза Коцева – главен експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО
  • Тел. за връзка: 02/904 1331
  • Ел. поща: e.kotseva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.