Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Тома Белев – общ. съветник
 • Относно: Обществена консултация за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

По електронен път:

 • На ел. поща: toma_belev@abv.bg ; stephanov@abv.bg
 • Относно: Обществена консултация за приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 23.04.2020 г. до 22.05.2020 г. 

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 577 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г., доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г., изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение № 422 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г., Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г., Решение № 438 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., Решение № 4091 от 18.06.2018 г. на АССГ, XIV тричленен състав по адм. дело № 11903/2017 г., доп. – Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)

5. Координати за връзка:

 • Тома Белев – общински съветник
  имейл : toma_belev@abv.bg
 • Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“
  имейл : stephanov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.