Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО), приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО), приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронт-офис
  • На вниманието на: Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев - общински съветници, д-р Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община
  • Относно: Обществена консултация за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща: m.barakova@sofia.bg
  • Относно: Обществена консултация за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни - от 30.03.2020 г. до 17:00 часа на 13.04.2020 г. включително

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег.№ СОА20-ВК66-2666/30.03.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (НОАМТЦУПСО), приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

5. Координати за връзка:

  • Милена Баракова – началник на отдел "Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите"
  • e-поща: m.barakova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.