Правилник за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: metodilalov@gmail.com
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

5. Координати за връзка:

 • Методи Лалов – общински съветник
  Ел. поща: metodilalov@gmail.com
 • Виолета Захариева – юрисконсулт, дирекция „Секретариат на СОС“
  Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; тел. 029377338

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ: