Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по Проект за Наредба за  изменение и допълнение на
Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност
на територията на Столична община”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
 • Относно: обществена консултация по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; ir.dimitrov@sofia.bg
 • На вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
 • Относно: обществена консултация по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни - от 24.04.2018 г. до 08.05.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка 02/9377338
  Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • Иво Руменов Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка 02/9377599
  Ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори  

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.