Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Правилник за дейността на
Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН;

По електронен път:  

 • На ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Правилник за дейността на Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Огнян Лютаков и Георги Георгиев – юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“
 • Тел. 02 – 981-10-39
 • Е-mail: o.lyutakov@sofia.bg

Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.