2. СУ „Акад. Ем. Станев“ обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот (в сградата му) – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2432/03.02.2012 г., находящ се на територията на СО – р-н "Витоша", кв. „Павлово" – "Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ № 36

​​​​​​OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

Директорът на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ в изпълнение на Решение № 676 по Протокол № 60, т. 140 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-1342/05.08.2022 г. на кмета на Столична община и съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2432/03.02.2012 г., находящ се на територията на Столична община – район "Витоша", кв. „Павлово“ – „Бъкстон“, ул. „Генерал Суворов“ № 36, разположен в сградата на 2. СУ „Академик Емилиян Станев“, с идентификатор 68134.1930.105.1 по КККР на гр. София – сграда за образование, а именно:

1. Ученически стол с площ от 230,25 кв. м, разположен на приземен етаж в сградата за образование на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, с идентификатор 68134.1930.105.1 по КККР на гр. София – сграда за образование, актуван с АПОС № 2423 от 03.02.2012 г. на СО – район "Витоша", с административен адрес: гр. София, кв. „Павлово“ – „Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ № 36.

2. Месечна наемна цена на ученически стол –  135,76 лв. (сто тридесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) месечно без вкл. ДДС, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

3. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Обектът, предмет на настоящия конкурс следва да се ползва само за посоченото му предназначение – организиране и осъществяване на ученическо хранене в стол. Не се допуска използването за производство и предлагане на друга продукция, използването в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обекта за ползване (независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица).

4. Срок на договора – 4 (четири) календарни години, считано от датата на подписването му.

Оферти на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа на 15.12.2022 г. до 16:30 часа на 06.01.2022 г., включително, в деловодството на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, на адрес: гр. София, кв. „Павлово“ – „Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ № 36, етаж 2.

В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 15.12.2022 г. до 16:30 часа на 06.01.2023 г. включително в сградата на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Суворов“ № 36, след заплащане на цената в касата на училището или по банков път по сметка: IВАN: BG66SOMB91303143454501, В1С: SOMBBGSF, Банка: „Общинска банка“ АД.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 ч. на 15.12.2022 г. до 16:30 ч. на 06.01.2023 г. на касата на CO – район „Витоша“, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.

Цената на документацията е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.

Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.01.2023 г. от 10:30 часа в Конферентната зала, ет. 2, в сградата на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, на адрес: гр. София, кв. „Павлово“ – „Бъкстон“, ул. „Ген. Суворов“ 36.

Пликовете с предложенията на участниците в конкурса се отварят от назначената комисия в предварително оповестените ден, час и място.

Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е подадена само една оферта, срокът за получаване на оферти за участие в конкурса, ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на училището – www.2su.bg, на  районната адмнистрация – www.raaionvitosha.eu/bg/​​​​​​ ,  на сайта на Столична община (www.sofia.bg ), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

За информация: 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“,
Лице за контакт: Пламен Туртуманов., на длъжност "зам.-директор" АСД
тел.: 0882795688
имейл: 2su.em.stanev@2su.bg


Документация
Заповед № РД-09-247/12.12.2022 г.

15.12.2022