„ДКЦ ХХ – София” ЕООД, обявява конкурс за определяне наематели на помещения за кабинети

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ – СОФИЯ" ЕООД
гр. София, 1618, ул. ”Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, тел. 02/9557225О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 2/26.06.2023 г.
на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД


І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 17.07.2023 г., от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наематели на:
1. Зала, III (трети) етаж  в ДКЦ ХХ – София, с площ  128,00 м2 и прилежащи части 26,00 м2.
2. Кабинети – 6 (шест) броя, I (първи) етаж, отделен вход, с обща площ  116,85 м2 и прилежащи части 88,10 м2,
находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 10 (десет) години, съгласно Решение № 461/15.06.2023 г. на СОС.
Предназначение – кабинети за: медицинска/дентална/медико-дентална/търговска дейност и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности.

Начална конкурсна цена за:
1. Зала, III (трети) етаж – 400,00 (четиристотин) лева без ДДС месечно;
2. Кабинети – 6 (шест) броя, I (първи) етаж – 521,00 (петстотин двадесет и един) лева без ДДС месечно.
Всяка година наемът се индексира със съответния коефициент според НСИ. В края на петата година при наличие на процент инфлация, по-голям от 10% от първоначалната, наемната цена се предоговаря. При несъгласие на наемателя с предложената нова цена, договорът се прекратява.
Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната наемна  цена и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 40,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет № 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, срещу представен документ – платежно. Подробна информация за конкурса – в документацията за конкурса.
Оглед на обекта: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 14.07.2023 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/419 207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 14.07.2023 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.

Решение № 2/26.06.2023 г. на управителя на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД

29.06.2023