Столична община съобщава за обявената от „ВИДЕКС АРМС“ ООД актуализирана информация за аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, в изпълнение на чл. 116д, ал. 6 от ЗООС

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до засегнатата общественост

На основание чл. 116д, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 20, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Столична община съобщава за обявената от „ВИДЕКС АРМС“ ООД актуализирана информация за аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, в изпълнение на чл. 116д, ал. 6 от ЗООС.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община на следният линк: https://www.sofia.bg/en/messages

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

15.03.2023