Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда с офиси, магазини и складове, покривна/фасадна фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с продажба на излишъка, покривна инсталация за енергия за подгряване на вода, сондаж (тръбен кладенец) за собствени нужди и водоплътна изгребна яма“ в поземлен имот в с. Волуяк, район „Връбница“, Столична община, с възложител „БРУНАТА” ООД

07.06.2023

Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – ИНГРЕДИА БИЛД – ПАНЧАРЕВО – СОФИЯ“

05.06.2023

Инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване, шредиране –R12) на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУЕЕО), (ИУМПС) и (НУБА) в р-н "Сердика", ПИ с идентификатор 68134.505.2024 с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД

02.06.2023

Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по съхраняване на отпадъчни опаковки от дървени материали с код 15 01 03 на действащата площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ XIV-1079, м. „Орландовци“, ул. „Одеса“ № 36, гр. София, с възложител „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

02.06.2023

Съобщение във връзка с постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Тенис клуб – ПФК ЦСКА – София, "Борисова градина“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

30.05.2023

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на стадион „Българска армия“, район „Средец“, и парк „Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа, с възложител „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД

30.05.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1114.191, м. „Факултета“, гр. София, район „Красна поляна“, Столична община, с възложител „ФОКС ТРЕЙД ПЛЮС” ЕООД

29.05.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на многофункционален комплекс с жилища, офиси, търговски обекти, подземни паркинги и трафопост, вкл. геотермална отоплителна инсталация“, находящ се в район „Лозенец“, с възложител „АРТСТРОЙ 1 ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД

19.05.2023

Процедура BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

18.05.2023

Продължава подмяната на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи на територията на Столична община – 8626 броя нови екологични уреди са монтирани до момента по проекта

18.05.2023