Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-10718/24.11.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
- На хартиен носител:

  • гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
  • на вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник;

- По електронен път:

Относно: Обществени консултации по Доклад с per. № СОА23-ВК66-10718/24.11.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията:

  •  30 (тридесет) календарни дни – от 28.11.2023 г. – 28.12.2023 г

4. Съдържание на документацията:

  1. Доклад с per. № СОА23-ВК66-Ю718/24.11.2023 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община;
  2. Проект на решение;
  3. Мотиви и частична предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

Симеон Ставрев – общински съветник в СОС,
ел. адрес: sos@demokrati.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-discussions

​​​​​​Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.