Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-3021/08.04.2024 год. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на писмени консултации с предмет:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител:
    гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
    на вниманието на: 
    Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“
    Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Форма на обществената консултация: писмени консултации.

Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 12.04.2024 г. до 13.05.2024 г.

Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № СОА24-ВК66-3021/08.04.2024 год. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приложен Проект на решение, Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието.

Координати за връзка:

Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.