Район "Средец" обявява публичeн конкурс № 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание Решение № 608 по Протокол № 60, т. 72 от 21.07.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОA22-РД09-1353/05.08.2022 г. на кмета на Столична община, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, относно публично оповестен конкурс 4/22.11.2022 г. за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Столична община – район „Средец“, представляващ помещение за ученическо хранене – бюфет, с полезна площ (ПП) 11,64 кв. м, разположено в сградата на 12. СУ „Цар Иван Асен II”, с идентификатор 68134.108.196.1, ул. „Цар Иван Асен II” № 72, кв. 17-а, парцел I, м. „Трета извънградска част”, район „Средец“, гр. София, собственост на Столична община, съгласно АПОС № 939/23.11.2012 г., за срок от 5 (пет) години, обявявам, както следва:

Месечна наемна цена, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата на Столичния общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО, изготвена от лицензиран оценител  „Консулт-2007“ ЕООД, с рег. № РСЦ22-ТД26-1627-(1) от 14.11.2022 г., както следва:

-  За ученически бюфет – 9,00 (девет) лв. без вкл. ДДС (0,74 лв. за 1 кв. м) без вкл. ДДС. 

Цена, начин на плащане, място и срок за закупуване на конкурсната документация, в случаите, в които лицата искат да получат документацията от районната администрация:  

В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа на 22.11. 2022 г. до 17:30 часа на 12.12. 2022 г. включително в административната сграда на СО – район „Средец“, с адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, партерен етаж, деловодство.

Цената на настоящата документация е 7,00 лв. (седем) лева с ДДС и може да бъде закупена по банков път по сметка на СО – район “Средец“:

IBAN BG97SOMB91303124908901, BIC  SOMBBGSF,
Общинска банка, кл. „Денкоглу“ 

или след заплащане на цената в касата на СО – район „Средец“. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на районната адмнистрация – www.sredec-sofia.org  и на сайта на Столична община (www.sofia.bg ), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

Място, дата и час за отваряне на предложенията на публично заседание на комисията: 13. 12. 2022 г. от 14:00 часа, в сградата на СО – район "Средец", на адрес: гр. София, ул. „Леге“ № 6, зала № 306, ет. 3.

Оглед на обектите може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка на:
02 9437955 – Директор
02 9437956 – Заместник-директори
02 9437952 – Канцелария.

e-mail: u_12sou@abv.bg, ел. страница http://12sou-sofia.info

 

Утвърдена документация:

  1. Документация 
  2. Заповед № РСЦ22-РД98-8/21.11.2022 г.;
  3. АПОС № 939/ 23.11.2012 г.

 

 

 

22.11.2022