Район "Люлин" обявява конкурс за организиране на ученическото столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на района

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“ организира и провежда  публично оповестен конкурс на основание разпоредбите на  Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно  хранене в общинските училища  на територията на СО, Решение № 469  по Протокол № 78, т. 59 от 15.06.2023 г. на СОС, в изпълнение на  Заповед № СОА23-РД09-1549/07.07.2023 г. на кмета на Столична община  и Заповед №РЛН23-РД 09-267/31.08.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“, с предмет: Организиране на ученическото столово хранене и ученическото бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“ за срок от 5 (пет) календарни години по обособени позиции, както следва:

Позиция 1.1.  90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София, ж.к. “Люлин-2 м.р.“, ул. “Стефана Клинчарова“ № 3, АОС № 8745/2014 г. в част от сграда с идентификатор 68134.4356.424.5, представляващи:

1.1.1. Ученически стол с площ 465 кв. м

 • Месечна наемна цена – 263,20 (двеста шестдесет и три лева  и 0,20) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово  хранене.

1.1.2. Ученически бюфет с площ 31 кв. м

 • Месечна наемна цена – 17,60 (седемнадесет и 0,60) лв. без ДДС .
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене.

Позиция 1.2. 56. СУ „Проф.  Константин Иречек“, гр. София, ж.к. “Люлин-8 м.р.“, ул. “Търново“ № 37, АОС № 8741/2014 г. в част от сграда с идентификатор 68134.4358.61.2 – първи  етаж, представляващи:

1.2.1. Ученически стол с площ 251 кв. м

 • Месечна наемна цена – 142,30 (сто четиридесет и два и 0,30) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

1.2.2. Ученически бюфет с площ 35 кв. м

 • Месечна наемна цена – 19,85 (деветнадесет и 0,85) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене.

Позиция 1.3. 40. СУ „Луи Пастьор“, гр. София, ж.к. “Люлин-9 м.р.“ ул. „Иван Бойчев“ № 17, АОС № 8742/2014 г., в част от сграда с идентификатор 68134.4358.171.1, представляващи:

1.3.1. Ученически стол  с площ 355 кв. м

 • Месечна наемна цена – 201,25 (двеста и един лева и 0,25) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

1.3.2. Ученически  бюфет с площ 39 кв. м

 • Месечна  наемна цена на ученически бюфет – 22,10 (двадесет и два лв. и 0,10) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене.

Позиция 1.4. 37. СУ „Райна Княгиня“, ж.к. “Люлин-10 м.р.“, ул. “Луи Пастьор“ № 1, АОС № 10055/2019 г. в част от триетажна сграда с идентификатор 68134.4359.43.2., представляващи:

1.4.1. Ученически столразливна с площ 45 кв. м

 • Месечна наемна цена  – 25,50 (двадесет и пет и 0,50) лв. без ДДС .
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово разливно хранене.

1.4.2. Ученически  бюфет с площ 21  кв. м

 • Месечна наемна цена  – 11,90 (единадесет лева и 0,90) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене.

Позиция 1.5. 77. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. “Филиповци“, ул. „Трети март“ № 45, АОС № 8746/2014 г., в част от сгради с идентификатори № 68134.4388.250.3. и № 68134.4388.250.1., представляващи:

1.5.1. Ученически столразливна с площ 60,80 кв. м

 • Месечна наемна цена – 45,00 (четиридесет и пет) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученически стол – разливна.

1.5.2. Ученически бюфет с площ 6,75 кв. м

 • Месечна наемна цена – 5,00 (пет) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово – разливно хранене.

Позиция 1.6. 137. СУ „Ангел Кънчев“, ж.к. „Люлин-1 м.р.“, бул. “Сливница" № 135, АОС № 8733/2014 г. в част от сграда с идентификатор № 68134.4356.149.1, преставляващи:   

1.6.1. Ученически стол  с площ  159 кв. м

 • Месечна наемна  цена – 86,80 (осемдесет и шест и 0,80) лв. без ДДС.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

1.6.2. Ученически  бюфет с площ 26  кв. м            

 • Месечна наемна цена  –  14,20 (четиринадесет и 0,20) лв.
 • Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене.
 1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на Столична община, електронната страница на СО – район „Люлин“, информационните табла в районната администрация и Столична община.
 2. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. за срока на обявлението, считано от 04.08.2023 г. до 23.08.2023 г. (включително), след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.
 3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО – район „Люлин“, гр. София, ж.к. “Люлин-3 м.р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет. 1 – каса, считано от 08:30 ч. на 04.08.2023 г. до 17:00 ч. на 23.08.2023 г.         
 4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. (петдесет лева) с вкл. ДДС.
 5. Срок за подаване на офертите, считано от 08:30 ч. на 04.08.2023 г. до 17:00 ч. на 23.08.2023 г. в сградата на СО – район „Люлин“, бул. “Захари Стоянов“ № 15 в „Център за административно обслужване“.    
 6. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на СО – район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, бл. 327, вх. В, ет. 4, в отдел РКТД.
 7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. (двеста лева). Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 23.08.2023 г.
 8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.
 9. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15, Отдел РКТД, тел.02/ 92 37 234 /291/.

 

ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО – район „Люлин”

04.08.2023